Na osnovu svega navedenog Komisija za žalbe konstatuje da naslov spornog teksta nije adekvatan i da ne odražava suštinu teksta. Tekst jeste kontardiktoran i nedosledan, ali se na kraju da shvatiti da nikakvo plaćanje komunalija nije aktuelno kada je pomenuta tema u pitanju…OPŠIRNIJE